دسته: هفته پژوهش

مسابقات هفته پژوهش

مهلت ارسال آثار تا تاریخ۹۶/۱۰/۱۰ ویژه دانش آموزان : مقطع ابتدایی: مسابقه پیامکی )برداشت خود را از تصویر زیر در حداکثر دو جمله به شماره با ذکر نام و نام خانوادگی و نام مدرسه و...

برنامه هاي پیشنهادي هفته پژوهش

۱- معرفی و تقدیر ازمعلمان برگزیده بیستمین دوره اقدام پژوهی در مدرسه توسط مدیرمدرسه ۲- تشکیل شوراي معلمان ویژه هفته پژوهش درمدارس جهت بررسی شرایط موجود پژوهشی)پژوهش در عمل(در مدارس ویافتن راهکارهاي عملیاتی براي بهبود...